प्रदेश सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल

फोन नं.: 047-520166, 047-521042 , 9854042166

Facebook: https://www.facebook.com/sindhuli.gyankendra.9

इमेल: akcsindhuli@gmail.com