जम्मा प्रकाशन: 60
विषादी खुद्रा विक्रेता ईजाजत पत्र प्राप्तगर्नका लागि आवश्यक प्रकृया एवं मापदण्डहरु 373.53 KB
जिवनाशक विषादि नियमावली, २०५० 211.23 KB
प्राङ्गारीक मिसन कार्यक्रम अन्तरगतका कार्यक्रमका कार्यप्रस्तावको ढाँचा 31.41 KB
साना कृषक लक्षित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम प्रस्ताव फारम 165.31 KB
जिविकोपार्जन सहयोग विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७६ 710.33 KB
फलफुल दशक सञ्चालन कार्याविधि २०७३ 3.49 MB
कृषि पूर्वाधार विकास मार्गदर्शन २०७७ 3.95 MB
किवि वगानमा थाँक्रा व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि २०७६ 4.59 MB
कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्याविधि, २०७५ (चौथो संशोधन, २०७८) 817.29 KB
बगरखेती कार्यक्रम प्रस्ताव तथा निवेदन ढाँँचा 35.16 KB
साना सिँचाई कार्यक्रमका लागि आवेदन फर्म्याट 48.7 KB
किवि खेती/ ड्रागन फ्रुट प्रवर्द्धनका लागि थाँक्रा निर्माण कार्यक्रममा सहभागी हुन आवश्यक निवेदन तथा फारम फर्म्याट 27.42 KB
वार्षिक पुस्तिका २०७६।७७ 3.27 MB
तथ्याङ्क पु्स्तिका २०७६/७८ 2.53 MB
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रममा अनुदानका लागि आवेदन फाराम (नमूना) 117 KB
प्राङ्गारीक खेती प्रविधि 4.7 MB
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको फारम 4.33 MB
रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ 5.34 MB
बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ 4.75 MB
उन्नत बीउ उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७६ 3.88 MB