जम्मा प्रकाशन: 60
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०८० 1.74 MB
स्वत: प्रकाशन 587.05 KB
योजना माग सम्बन्धी प्रतिवद्धता पत्र 99.32 KB
प्रविधि र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०८० 8.33 MB
वीउ पुँजी परिचालन कार्यविधि 2080 1.59 MB
यान्त्रिकरण लाभग्राहीको छनौट विवरण 2 MB
कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ 849 KB
सिन्धुली जिल्लाको दररेट २०७९/८० 46.29 MB
207९/८० को पहिलो चौमासिक सहित आर्थिक वर्षको स्वत प्रकाशन 716.2 KB
2078/79 को तेश्रो चौमासिक सहित आर्थिक वर्षको स्वत प्रकाशन 1019.35 KB
स्थानीय कृषकहरुको मागमा आधारित उद्यमशिलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम 31.37 KB
कृषि विकास कार्यक्रमका लागि निवेदन तथा प्रस्ताव ढाँचा 454.2 KB
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ 26.73 MB
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७९ 444.97 KB
प्रस्तावमा आधारित व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम संचालन कार्याविधि, २०७८ 5.36 MB
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमका लागि फारम 1.04 MB
कपास खेती प्रविधि 294.64 KB
किवि/तरकारी/ड्रागन/कागती क्षेत्रविस्तार कार्यक्रमको प्रस्ताव फर्म्याट 24.52 KB
जिविकोपार्जन सहयोग विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव फर्मेट 187.03 KB
कोभिड-१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा वेरोजगार युवाहरुको लागि व्यवसायिक कृषि कार्यक्रमको प्रस्ताव फर्मेट 38.15 KB