जम्मा प्रकाशन: 60
आलु/किवी राष्टिक हाउस निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ 10.62 MB
सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ 2.31 MB
प्राङ्गारिक खेती प्रविधी 1.72 MB
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ 5.05 MB
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल 6.57 MB
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (दोश्रो संसोधन २०७५) 205.21 KB
बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ 4.75 MB
उन्नत बिउ उत्पादन कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७७ 3.88 MB
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि 5.54 MB
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती (doubling productivity poly house/ net house) कार्यक्रमको लागि आवेदन फारमको ढाँचा 29.68 KB
अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण प्राप्त गर्न चाहने साझेदारले कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा 162.1 KB
नमुना कृषि फर्म निरन्तरताको लागि प्रस्तावकले पेश गर्नुपर्ने आवेदन फारमको ढाँचा 166.84 KB
सामूहिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५ (प्रथम संशोधन) 7.43 MB
कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी ( तेश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७५-२०७७/०५/०३ 4.67 MB
कृषि यन्त्रिकरण वितरण कार्यक्रममा छनौट भएका लाभग्राहीले जनाउनु पर्ने प्रतिवद्धताको नमुना 69.71 KB
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ 977.93 KB
मकैमा अमेरिकी फौजी किरा (क्षतिको लक्षण तथा रोकथाम) 181.07 KB
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५ 761.07 KB
कृषि डायरी २०७८ 5.86 MB
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८ 98.39 KB